Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Veel informatie is te vinden op Steunpunt passend onderwijs


De OPR heeft de volgende stukken vastgesteld: 
        a) OPR reglement 2024
        b) OPR statuut 2024
        c) OPR Huishoudelijk reglement 2024


De OPR van het SWV PO Midden-Limburg bestaat momenteel uit acht leden, gelijkelijk verdeeld over 4 ouders en 4 personeelsleden uit het (speciaal) basisonderwijs.

Samenstelling OPR
 
  Naam Geleding Vertegen-
woordiging van
Mailadres
1 Bregien Vaartjes,
Voorzitter
Personeel SO Bregienvaartjes@swvpo3102ml.nl
2. Dorien Janssen
Secretaris
Ouder PO Dorienjanssen@swvpo3102ml.nl
3. Julia Derix Personeel PO Juliaderix@swvpo3102ml.nl
4. Mieke Mennen Personeel PO Miekemennen@swvpo3102ml.nl
5. Marianne Beckers Personeel SO Mariannebeckers@swvpo3102ml.nl
6. Ron Rolink Ouder PO Ronrolink@swvpo3102ml.nl
7. Vacature              
8. Simone Geene Ouder PO Simonegeene@swvpo3102ml.nl


Het algemene contactadres: secretarisopr@swvpo3102ml.nl

Jaarverslag OPR 2024 inzien?  Klik hier

=====

De OPR maakt 2x per jaar een eigen nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief OPR najaar 2022 klik hier 
 
Print Afdrukken
Delen